Confin 24
brokerzy wrocław

Informacja ogólna o działaniu 8.3.

27-01-2011

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarkiDziałanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusionProjekty kwalifikujące się do dofinansowania składają się z następujących komponentów:• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),• dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.Do udziału w konkursie zaprasza się:• jednostki samorządu terytorialnego,• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymiW ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.Czas oceny wnioskówPrzewidywany termin zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach rundy aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 80 dni roboczych liczonych od dnia zamknięcia rundy aplikacyjnej (w przypadku dużej liczby wniosków termin ten może ulec wydłużeniu).NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 8.3 ROZPOCZNIE SIĘ 28 LUTEGO 2011 I BĘDZIE TRWAŁ DO 27 MAJA 2011 Informacja przygotowana przez ekspertów Confin Group Sp. z o.o.

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png