Confin 24
brokerzy wrocław

Możliwość otrzymania dotacji w ramach LGD Starorzecze Odry

28-01-2011

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje:1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków: 229 012,00 zł., 2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków: 560 000,00 zł.Termin składania wniosków: od 07 lutego 2011 r. do dnia 08 marca 2011 r. do godziny 15:00.Miejsce składania wniosków: wnioski należy składad bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry, Rynek 25, 55-200 Oława, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:1. Operacja musi byd zgodna z:- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.2. Operacja musi zdobyd w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru:- minimum 3punkty – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- minimum 4 punkty- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwDodatkowe informacje można uzyskać w biurze Confin Group, tel. (71) 364-38-03, email: fundusze@confin.pl.Zespół Confin Group zaprasza do współpracy!

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png