Confin 24
brokerzy wrocław

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011

08-02-2011

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011.I runda aplikacyjna w 2011 r.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach PO IG, 2007 - 2013 działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” w terminie od 21 lutego 2011 r. do 11 marca 2011 r. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportuW ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy. II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportuW ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych. W ramach rundy aplikacyjnej składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie etapu I (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach danej, wyznaczonej rundy aplikacyjnej, następnie po zrealizowaniu etapu I i otrzymaniu potwierdzenia z RIF o pozytywnej weryfikacji przygotowanego Planu rozwoju eksportu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie etapu II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu) w ramach kolejnej wyznaczonej rundy aplikacyjnej.Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.Budżet i poziom dofinansowania:Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2011 wynosi 186 000 000,00 PLN (w tym kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie I etapu wynosząca 6 000 000,00 PLN oraz kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie II etapu wynosząca 180 000 000,00 PLN).Poziom i wysokość wsparcia:Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 POIG zostały określone w § 39 ust. 4 i 5 ( I etap) oraz § 41 ust. 1 i 2 ( II etap) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.).I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu.Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem..Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN.II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy.Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.Tych z Państwa, którzy są zainteresowania złożeniem wniosku o dotację w ramach działania 6.1 "Paszport do eksortu" zapraszamy do kontaktu z naszą firmą poprzez wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na naszych stronach internetowych: www.confin.pl lub www.confin24.pl. Chetnie spotkamy się z Państwem w celu omówienia Państwa projektu.Zródło: www.parp.gov.pl; www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png