Confin 24
brokerzy wrocław

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda

15-06-2011

Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda - Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć dla projektów na realizację I etapu (przygotowanie Planu rozwoju eksportu):w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 8 lipca 2011 r.dla projektów na realizację II etapu (wdrożenie Planu rozwoju eksportu):w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.Uwaga!Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków na realizację I etapu przed dniem 8 lipca 2011 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 100% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej.Nabór wniosków o dofinansowanie II etapu działania 6.1 POIG prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2011 rok lub do końca 2011 roku. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeśli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 120 % alokacji przewidzianej na dany nabór.Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach:I etap - przygotowanie Planu rozwoju eksportuW ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu rozwoju eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Okres przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.II etap - wdrożenie Planu rozwoju eksportuW ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu rozwoju eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.Nabór wniosków na realizację I etapu prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych a dla wniosków na realizację II etapu w trybie ciągłym. W ramach konkursu składane będą wnioski dotyczące zarówno I jak i II etapu Działania 6.1 PO IG. Warunkiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania Planu rozwoju eksportu w ramach I etapu.Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie etapu I (przygotowanie Planu rozwoju eksportu) w ramach danej, wyznaczonej rundy aplikacyjnej, następnie po zrealizowaniu etapu I i otrzymaniu potwierdzenia z RIF o pozytywnej weryfikacji przygotowanego Planu rozwoju eksportu Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie etapu II (wdrożenie Planu rozwoju eksportu) w ramach i na warunkach wyznaczonego konkursu.Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:O wsparcie w ramach Działania 6.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia posiadają udział eksportu[1] w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013Budżet i poziom dofinansowania:Budżet Działania wynosi 121 840 000 EUR.Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów na realizację I etapu w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2011 wynosi 1 500 000,00 PLN oraz kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie II etapu w ramach konkursu ciągłego wynosi 285 000 000,00 PLN.Poziom i wysokość wsparcia:Pomoc finansowa w ramach Działania 6.1 stanowi pomoc de minimis i będzie udzielana w formie refundacji części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 POIG zostały określone w § 39 ust. 4 i 5 ( I etap) oraz § 41 ust. 1 i 2 ( II etap) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.).I etap – przygotowanie Planu rozwoju eksportu.Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem..Kwota wsparcia na przygotowanie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 10 000 PLN.II etap – wdrożenie Planu rozwoju eksportu.Intensywność wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Kwota wsparcia na wdrożenie Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 200 000 PLN dla jednego przedsiębiorcy.Źródło: www.parp.gov.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png