Confin 24
brokerzy wrocław

Nabór wniosków do działania 1.2.4 w ramach RPO WS

03-08-2011

Głównym celem Poddziałania 1.2.4. jest wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i wzrost w tym sektorze zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, które będą chciały zrealizować projekty z zakresu rozbudowy lub modernizacji przedsiębiorstwa, będą chciały zakupić usługi doradcze, na przykład w ramach zastosowania i wykorzystania technologii e-biznesowych, technologii informatycznych, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa, będą chciały wziąć udział w targach, wystawach lub misjach międzynarodowych, bądź będą chciały dostosować technologie i produkty do wymagań dyrektyw unijnych, mogą ubiegać się o dofinansowanie tych działań ze środków unijnych.O dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego, Poddziałania 1.2.4 mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą i posiadające swoją siedzibę na terenie Polski. Co równie ważne, przedsiębiorstwa te będą chciały realizować inwestycję z Poddziałania 1.2.4 na terenie województwa śląskiego.Ogólna alokacja przeznaczona na to Poddziałanie 1.2.4, to 94 717 645 EUR, z czego 33 094 117 EUR będzie przeznaczonych na projekty realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa, a 61 623 528 EUR - dla projektów realizowanych przez MŚP. Minimalna kwota wsparcia dla projektów realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z RPO Poddziałania 1.2.4 wynosi 20 tys. zł., a maksymalna to 200 tys. dla mikroprzedsiębiorstw i 750 tys. dla małych i średnich przedsiębiorstw.Nabór wniosków do RPO województwa śląskiego, Poddziałania 1.2.4 rozpocznie się już 7 września 2011r. i potrwa do 7 grudnia 2011r. Zapraszamy do współpracy.Źródło: www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png