Confin 24
brokerzy wrocław

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2.A

16-12-2011

Dolnośląska Instytuacja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Schematu 1.2.A „Dotacje na doradztwo dla MŚP”.O wsparcie w ramach konkursu dla Schematu 1.2.A mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę/adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych) w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.Za mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).Wsparcie mogą otrzymać projekty doradcze w zakresie:- jakości (system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego);- wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych;- opracowania strategii rozwoju projektowania i wdrażania nowego produktu/usługi;- prowadzenia firmy w innych krajach UE; - wprowadzania produktów na rynki zagraniczne;- pozyskiwania zewnętrznego finansowania.Wydatki kwalifikowalne: zakup usługi doradczej (opracowania, analizy, raportu itp.).Minimalna i maksymalna wartość projektu (wydatków kwalifikowalnych)Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 tys. PLN, Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 400 tys. PLN.Poziom dofinansowania projektówMaksymalny udział dofinansowania projektu (intensywność wsparcia) nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowalnych.Termin naboru wniosków:24 stycznia 2012 r.Zespół Confin Group zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane udziałem w konkursie 1.2.A .Źródło. www.dip.gov.pl, www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png