Confin 24
brokerzy wrocław

Ważna informacja! Wsparcie dla inwestycji w turystykę.

08-02-2012

Szanowni Państwo,W marcu br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić konkurs o dofinansowanie inwestycji turystycznych. Do wniosku o dofinansowanie projektów przedsiębiorcy będą musieli dostarczyć załączniki, których przygotowanie jest czasochłonne. Dlatego już teraz informujemy, iż niezbędnymi załącznikami (co jest nowością w organizowanych przez DIP konkursach) będą:- wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (prawomocne pozwolenie na budowę będzie musiało być dostarczone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)lub- zgłoszenie robót budowlanycha ponadto- uproszczony kosztorys robót budowlanychDodatkowo wnioskodawcy będą musieli dołączyć do wniosku:Załączniki obowiązkowe:1. Potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument rejestrowy Wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru sądowego) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy z dokumentu rejestrowego nie będzie wynikało wprost, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć inny dokument potwierdzający przedmiotowy fakt np. NIP-2 w przypadku prowadzenia filii lub zakładu.2. Oświadczenie w zakresie OOŚ.3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) – załącznik wypełniany w Generatorze Wniosków4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP – załącznik wypełniany w Generatorze Wniosków5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów finansowych obejmujących okres trzech ostatnich lat obrotowych.Załączniki dodatkowe6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (jeśli dotyczy).7. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie projektu (kopia promesy kredytowej, kopia umowy kredytowej, kopia promesy leasingowej), zgodnie z informacjami podanymi w dokumentacji aplikacyjnej (jeśli dotyczy).Załącznik nr 7a - Promesa kredytowalubZałącznik nr 7b - Promesy leasingowa8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wewnątrzzakładowego systemu zarządzania jakością. (jeśli dotyczy).9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia porozumienia o współpracy w zakresie realizowanego projektu (jeśli dotyczy).10. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia porozumienia o współpracy w zakresie działalności turystycznej (jeśli dotyczy).Całość dokumentacji oraz Generator Wniosków zostaną opublikowane najpóźniej z chwilą ogłoszenia konkursu (KONIEC MARCA BR.).Źródło: www.dip,dolnyslask.pl, www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png