Confin 24
brokerzy wrocław

Jaka dotacja dla przedsiębiorcy na wsi?

16-03-2013

Wiele osób, które marzą o własnym biznesie, mieszka na wsi. W związku z tym już sześć lat temu powstał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w ramach którego utworzono działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Można dzięki niemu uzyskać nawet 300 tys. zł na otwarcie firmy. Celem tego działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich oraz rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich.Kto może ubiegać się o dotację z PROW?Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowano przede wszystkim dla osób fizycznych i osób prawnych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą. Mogą w nim wziąć udział także spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej oraz wspólnicy spółek cywilnych (prowadzących działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo i spełniających obowiązkowe kryteria dostępu do tej pomocy). Pomoc zostanie przyznana tylko wtedy, jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki. Przede wszystkim należy podać uzasadnienie ekonomiczne całego projektu, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Siedziba albo oddział przedsiębiorcy musi znajdować się w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 lub 20 tys. mieszkańców albo miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców). Biznesplan musi przewidywać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, a przedsiębiorca w ostatnich 2 latach poprzedzających złożenie wniosku nie uzyskał pomocy inwestycyjnej w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie”. Kolejnym warunkiem przyznania dotacji jest zastrzeżenie, że operacja nie może być finansowana z innych środków publicznych. Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi powyżej 20 tys. zł. Kategorie działalności objętych wsparciem PROW.Nie wszystkie typy działalności objęto wsparciem. Dotacje można uzyskać tylko wtedy, gdy prowadzimy lub planujemy rozpocząć firmę świadczącą usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi dla ludności, sprzedaż hurtową i detaliczną, rzemiosło lub rękodzielnictwo, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne. Wsparciem objęto też usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usługi transportowe, komunalne, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo i usługi informatyczne.Koszty podlegające refundacji.Zakres kosztów kwalifikowanych obejmuje koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych. Refundacji mogą podlegać też koszty zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej, a także zakupu środków transportu (z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą).Ile można zyskać?Pomoc z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest udzielana w formie refundacji maksymalnie połowy poniesionych kosztów kwalifikowanych. Nie możne ona jednak przekroczyć (na jednego beneficjenta w okresie realizacji programu) 100 tys. zł, jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1. miejsca pracy, 200 tys. zł, jeśli plan przewiduje stworzenie minimum 2. stanowisk pracy, lub 300 tys. zł, jeśli plan przewiduje utworzenie co najmniej 3. stanowisk pracy.Jak uzyskać pomoc z ARiMR?Aby uzyskać refundację kosztów kwalifikowanych, należy złożyć wniosek (wraz z kompletem załączników) w terminie podanym do publicznej wiadomości przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście albo przez osobę upoważnioną w oddziale regionalnym Agencji lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego.Wnioski o przyznanie pomocy z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, można składać za pośrednictwem tzw. Lokalnych Grup Wsparcia. Obecnie część naborów skończyła się już w województwach: łódzkim, pomorskim i podlaskim. Szczegółowy wykaz LGD, które prowadzą obecnie nabór wniosków, znajduje się na stronie internetowej ARiMR.Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny (+48 71 364 38 03) lub emilowy: biuro@confin.pl.Źródło: www.bankier.pl oraz www.confin.pl

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png