Confin 24
brokerzy wrocław

Informacja w sprawie zakupu środków trwałych od członków rodziny

25-01-2010

W związku ze zmianą Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 zwracamy Państwa uwagę, iż za wydatek niekwalifikowalny uznaje się nabycie środka trwałego od przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest osoba najbliższa (np. osoba pozostająca w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, związana z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli – w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).Również zgodnie z Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszyscy Wnioskodawcy i Beneficjenci zobowiązani są do „dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu”.Oznacza to, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą brać udziału członkowie rodziny Wnioskodawcy/Beneficjenta. Zależności rodzinne, co do zasady, powodują bowiem konflikty interesów i wykluczają zachowanie zasad obiektywizmu i bezstronności w wyłonieniu dostawcy bądź wykonawcy.(za www.dip.dolnyslask.pl)

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png