Confin 24
brokerzy wrocław

Terminy naborów wniosków unijnych na 2011 rok

10-01-2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na swojej stronie internetowej opublikowała harmonogram składania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 2011 rok. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, przedsiębiorcy będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach następujących działań:• Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych. W ramach tego działania ogłoszone zostaną dwa konkursy. Pierwszy zostanie ogłoszony 21 lutego 2011r., a nabór wniosków będzie trwał od 7 marca do 8 kwietnia 2011r. Drugi konkurs zostanie ogłoszony 12 sierpnia 2011r., a nabór potrwa od 29 sierpnia do 30 września 2011r.• Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. W 2011 roku ma zostać ogłoszony konkurs na to działanie, ale ostateczna decyzja o jego ogłoszeniu zostanie podjęta dopiero po rozstrzygnięciu konkursu. który został przeprowadzony w 2010 roku. • Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP Poddziałanie 3.3.2. Konkurs na to działanie ma zostać ogłoszony 31 stycznia 2011 roku, a nabór wniosków rozpocznie się 14 lutego 2011 roku i będzie w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji na 2011 rok lub do końca 2011 roku. • Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. W ramach tego działania planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony już 7 lutego 2011roku, a nabór wniosków o dotację unijną potrwa od 21 lutego do 30 kwietnia lub do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs. Drugi konkurs z Działania 5.1. zostanie ogłoszony 5 września 2011r., a nabór wniosków potrwa od 19 września do 30 listopada 2011r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs. • Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Poddziałanie 5.4.1. Konkurs ten zostanie ogłoszony już 31 stycznia 2011r. Nabór wniosków rozpocznie się 14 lutego 2011r. i będzie miał charakter ciągły do wyczerpania środków alokacji na 2011 rok lub do końca 2011 roku. • Działanie 6.1 Paszport do eksportu. W 2011 roku konkurs na „Paszport do eksportu” zostanie ogłoszony, aż trzy razy. Zatem mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej swojej firmy na rynkach zagranicznych, bądź chcą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej sprzedaży firmy, bądź chcą realizować projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych powinni zapamiętać, że pierwszy konkurs w ramach Działania 6.1. zostanie ogłoszony już 7 lutego 2011r., a nabór wniosków o dotacje unijne potrwa od 21 lutego do 11 marca 2011 roku lub do wyczerpania alokacji na konkurs. Drugi termin ogłoszenia konkursu z tego działania przypadnie na 6 czerwca 2011 roku. Nabór w drugim konkursie rozpocznie się 20 czerwca i zakończy 8 lipca 2011r. lub potrwa do wyczerpania środków alokacji na konkurs. Ostatnia szansa na pozyskanie dofinansowania z działania 6.1 będzie w czwartym kwartale 2011r. Konkurs zostanie ogłoszony 3 października 2011r., a nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w terminie od 17 października 2011r. do 4 listopada 2011r. lub do wyczerpania alokacji na konkurs.• Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. W 2011 roku mikro i mali przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (czyli usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. W latach minionych konkurs ten cieszył się dużą popularnością, dlatego przedsiębiorcy chcący skorzystać z Działania 8.1. powinni przygotować swoje projekty już na początku II kwartału 2011 roku. Konkurs na Działanie 8.1 zostanie ogłoszony 18 kwietnia 2011 roku, a nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych odbędzie się w terminie od 9 maja 2011 do 3 czerwca 2011 roku. • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać z dwóch konkursów z tego działania, które są przeznaczone dla przedsiębiorców planujących przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej i obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Pierwszy konkurs z działania 8.2 zostanie ogłoszony 21 marca 2011 r., a nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania odbędzie się od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2011 roku. Ci przedsiębiorcy, którzy nie zdążą z opracowaniem swoich projektów w tym terminie będą mogli skorzystać z drugiego konkursu, który zostanie ogłoszony 19 września 2011r., a nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się w terminie od 3 października 2011 do 28 października 2011r.Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych wymienionych powyżej działań i naborów będziemy Państwu przedstawiać regularnie na naszej stronie internetowej: www.confin.pl .

/icons/1332487714193null

/icons/1248292042457.png

/icons/1248291914364.png

/icons/1254164597328.png

/icons/1254222255510.png

/icons/1267735783904.png

/icons/1248289005582.png

/icons/1248286445864.png

/icons/1248288471754.png

/icons/1245886144167.png

/icons/1243692518168.png

/icons/1243542761145.png

/icons/1244068571703.png

/icons/1243542739993.png

/icons/1254222759366.png